W&V-rekening 2022

baten   2022   2021
Uitgeverij
Subsidie Fonds voor Nieuw-West (jaarboek)
Dienstverlening
Rente
Overige baten
    7.887,01
500,00
2.702,59
-
1,38
     2.750,84
500,00
2.150,22

 - 
Som der baten     11.090,98      5.401,06
lasten        
Bestuurskosten
Bankkosten
Internetkosten
Uitgeverij
Dienstverlening
Centraal Boekhuis
Overige kosten
  512,34
198,41
241,99
6.836,66
2.518,64
624,42
792,27
  1.725,30
167,32
319,27
1.790,05
1.408,30
890,10
645,35
Som der lasten     11.725,13    6.945,69
Resultaat   -634,15   -1.544,63
totaal    11.090,98      5.401,06

 

Balans

ACTIVA 31-dec-22 31-dec-21    PASSIVA  31-dec-22 31-dec-21
Vorderingen        Eigen vermogen  20.332,98  20.967,13
Debiteuren 426,02 177,23        
NTO Omzetbelasting 49,00 93,28    Kortlopende schulden     
Overige vorderingen - -      Crediteuren  238,41 487,06
 

       
  475,02 270,51    NTB Omzetbelasting  - -  
             
Liquide middelen            
ING  1.591,82 1.674,62        
PayPal  15,40 9,06        
Spaarrekeningen 18.500,00 19.500,00        
kas 19,15 -          
 

       
  20.096,37 21.183,68        TOTAAL 20.571,39 21.454,19     20.571,39  21.454,19